Modul 1:    Hva er ledelse - lederrollenBeskrivelse

Modulen gir en grunnleggende gjennomgang av hvordan dagens ledere kan betrakte seg selv og lederrollen. Foredraget knytter forventninger (sosiologi) til lederens eget utgangspunkt (psykologi) gjennom å fokusere på rollen. Det arbeides mye med hvordan lederrollen kan utspilles hos den enkelte, hvilken lederstil dette medfører og hvilke repertoar og teknikker som ligger i de ulike stilene. Deretter går modulen over i et praktisk fokus hvor vi ser på aktiviteter og teknikker du som leder kan benytte i ditt daglige arbeid som leder. Det legges opp til mange oppgaver og diskusjon i små grupper eller to og to. Foredraget skal gi den enkelte deltaker evnen til å jobbe videre med lederrollen og sin ledelse umiddelbart.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Få en bevissthet/forståelse av hvilke lederstil du selv bruker.

 •  Se om egen lederstil passer til gruppen som ledes.

 •  Øke bevisstheten rundt prosessen som former den enkeltes lederstil.

 •  Bli utfordret på egen evne til å utvide sitt repertoar som leder.

 •  Jobbe med å øke den enkeltes leder repertoar.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha tilegnet seg flere begreper for å forklare hva vedkommende gjør   med gruppen som ledes.

 •  Bruke lederrollen som utgangspunkt for sin egen ledelse, være seg   bevisst på hvilke forventninger som knytter seg til rollen.

 •  Utfordre seg selv til å utvide sitt repertoar som leder.

 •  Prøve ut nye lederstiler og nye ledelses teknikker.

 •  Ha lært avsjekk teknikker for å få feedback fra sine egne medarbeidere,  med mål om å kunne ta imot og få feedback på sin egen ledelse.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 • Kurset bør knyttes tett opp til modulen for tilbakemelding.


Modul 2:    Ny som lederBeskrivelse

Modulen har som mål å gi medarbeidere som har fått lederverv en god innføring i hva du som leder bør gjøre helt i starten av din lederkarriere. Gjennom kurset skal den enkelte leder få innblikk i hva det vil si å være leder og hva det er lurt å gjøre når du har fått rollen. Det fokuseres også på problemstillinger knyttet til rollen som nye ledere ofte ikke er klar over. Modulen ”Ny som leder” gir nye ledere en god ramme for videre praksis som leder.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Får en innføring i hvilke overganger lederen blir stilt ovenfor når en   beveger seg fra en faggruppe til en ledergruppe, fra en fagrolle til en   lederrolle.

 •  Det fokuseres også på identitetsendringer fra å se på seg selv som en   fagperson til å se på seg selv som en leder med lederidentitet.

 •  Tilegne seg praktiske tips til hva du konkret bør gjøre når du er i   overgangen til å bli en leder.

 •  Øke den enkeltes bevissthet og forståelse rundt det å bli/ være en leder.


Etter kurset skal lederen:


 •  Unngå de klassiske fallgruvene en ny leder ofte går i.

 •  Være mer klar over hvilke lederutfordringer vedkommende må regne   med å støte på.

 •  Forstå hvilke overganger en har vært i eller er i som ny leder.

 •  Jobbe mer med sin egen “lederidentitet”, styrke den, og etter hvert   betrakte seg selv mer og mer som en leder.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kurset egner seg for nye ledere og bør kobles opp til HR-avdelingen.

 •  Hva organisasjonen selv forventer av sine ledere kan kobles inn i kurset.


Modul 3:    SelvledelseBeskrivelse

Modulen gir en strukturert tilnærming til 5 hovedområder for selvledelse.

Det fokuseres på:

1) Hvordan lede egen væremåte?

2) Hvordan lede egne tanker?

3) Hvordan tilrettelegge eget arbeid?

4) Hvordan drive selvbelønning? 

5) Hvordan utvikle selvtillit og mestringstro? Hensikten med foredraget er å        bruke tid på egenrefleksjon og vektlegge erfaringsutveksling mellom              deltakerne.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Økt bevissthet rundt spørsmålet: “Hvordan tenker jeg i forhold til hvordan jeg leder meg selv”.

 •  Kompetanse rundt og ideer i forhold til måter å lede seg selv på.

 •  Tilegne seg en strukturert tilnærming for å lede seg selv.

 •  Ha et bilde av hvordan man kan belønne seg selv og hvordan utvikle   egen selvtillit.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha lært seg teknikker for hvordan en kan lede egne tanker og   handlinger.

 •  Være mer effektiv i forhold til hvordan tilrettelegge sitt eget arbeid.

 •  Være mer bevisst på hvordan en belønner seg selv og hvordan en selv oppnår driv i arbeidet.


Lengde:

 •  3 timer, a 50 min


Modul 4:    Motivasjon og ledelseBeskrivelse

Modulen gir en innføring i motivasjonsfremmende tiltak en leder kan bruke for å skape motivasjon blant medarbeidere. Fokuset er på egenmotivasjon, hva som skaper motivasjon hos den enkelte medarbeider, og gruppe motivasjon, hvordan gruppen kan skape tilhørighet og motivasjon for den enkelte. Det er også stort fokus på lederen og hvilken atferd som fremmer og hemmer motivasjon. Foredraget bruker bevissthetsfremmende teknikker for at lederne i økende grad skal kunne spille på seg selv som motivator.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Skal få en god forståelse for hva motivasjon er, hva som trigger det og   hvilke insentiver som fremmer motivasjon.

 •  Bevisstgjøring av hva medarbeidere blir motivert av, og hvorvidt du som leder klarer å matche det behovet.

 •  Økt bevissthet hos den enkelte leder om hva det er ved vedkommende   som kan virke motiverende.

 •  Ha klart for seg forholdet mellom motivasjon, trivsel og oppgaveløsning.

 •  Teknikker og tips til hvordan en skal gå fram for å skape motivasjon for   enkeltmedarbeidere og for gruppen som ledes.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha tilegnet seg teknikker for hvordan skape egenmotivasjon.

 •  Ha en forståelse for hvordan sosial motivasjon kan skapes.

 •  Tilegne seg verktøy som “Motivasjonskurven”.


Lengde:

 •  3 timer, a 50 min


Modul 5:    Hvordan delegereBeskrivelse

Modulen gir en god gjennomgang av tre faser en leder må igjennom når vedkommende skal delegere.

De tre fasene er:

1) Selve delegeringen av oppgaver.

2) Følge opp underveis i arbeidet.

3) Oppgaven avsluttes.

Foredraget starter med å vise en film. Episodene i filmen viser de tre fasene utført på en bestemt leder atferd. Filmen gir grunnlag for gode eksempler og mye refleksjon i gruppen. Det fokuseres i stor grad på hvilke erfaringer deltakerne selv sitter inne med. Underveis i foredraget brukes det mye tid på å dele erfaringer. Hva som fungerer og ikke fungerer når en skal delegere og hvordan delegering kan skje mest effektivt.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Bevisstgjøring i forhold til hvordan den enkelte leder delegerer, hvordan   oppgaver blir fulgt opp og hvordan oppgaver avsluttes.

 •  Tilegne seg praktiske teknikker som kan anvendes umiddelbart.

 •  Erfaringsutveksling mellom deltakere i gruppen: “Vi lærer av hverandre”.

 •  Selvrefleksjon “hvordan delegerer jeg egentlig”, “hvordan oppleves jeg   når jeg delegerer?”, “skaper jeg arbeidslyst og motivasjon?” .

 •  Avklare hvordan du som leder, best mulig kan delegere oppgaver til din   gruppe.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha lært seg en praktisk trefasemodell for delegering som umiddelbart   kan anvendes.

 •  Ha lært seg praktiske teknikker for delegering.

 •  Ha økt bevissthet rundt hvordan du som leder kan bli opplevd når du   delegerer.

 •  Tilegnet seg mange erfaringer fra andre deltakere.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min


Modul 6:    MøteledelseBeskrivelse

Modulen gir en god gjennomgang av hva som skal til for å holde effektive og gode møter. Det fokuseres på hvordan lederen strukturerer møter, hva som må gjøres før, underveis og etter møtet. Det gis innblikk i hvordan man kan holde effektive, korte og presise møter. Deltakerne utfordres i stor grad på sine egen måte å holde møter. Det fokuseres også i stor grad på å dele erfaringer internt blant deltakerne. Kurset vil vektlegge hvilke enkle grep hver enkelt leder kan gjøre for å forbedre måten møtene de har ledes på.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Forstå prosessen som ligger bak et effektivt møte.

 •  Gjennomgang av gode og praktiske råd for å gjennomføre effektive   møter.

 •  Tilegne seg fem fasemodellen “5FM” for gode møter.

 •  Beskrive rollene som spilles av personene i et effektivt møte.

 •  Økt egenforståelse av måten møter ledes på.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne bruke modellen “5FM” for effektive møter.

 •  Umiddelbart kunne anvende teknikker for å bedre sine egne møter.

 •  Være mer bevisst hva som fungerer og ikke fungerer i måten møter           ledes på.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min


Modul 7:    LederkommunikasjonBeskrivelse

Ledere som ikke kommuniserer godt med sine medarbeidere får ofte problemer med tilslutning og framdrift.

Vi mener det er så viktig at vi påstår: «Ingen ledelse uten kommunikasjon».

Modulen Lederkommunikasjon gir en grunnleggende forståelse for hva lederkommunikasjon er og hvordan ledere kan bedre sin kommunikasjonsmåte. Kurset er av praktisk karakter og gir deltakere en rask innføring i gode modeller og teknikker for hvordan de kan forbedre, endre eller prøver ut nye teknikker når de kommuniserer med sine ansatte. Kurset fordrer stor deltaker medvirkning.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Skape bevissthet rund lederen som kommunikator

 •  Gjennomgang av kommunikasjonsstiler og hva som passer for deg

 •  Vise hva et kommunikasjonsrom i en gruppe er og hvordan du som   leder kan øke dette rommet slik at gruppen kommuniserer bedre.

 •  Forstå hva en metasamtale er og hvordan etablere denne type samtaler   i din arbeidsgruppe

 •  Gjennomgang av avsenderrollen, og bruk av spørsmål som verktøy til   økt  forståelse.

 •  Håndtere innhold i kommunikasjonen – klare å få tilbakemelding.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha økt bevissthet rundt egen kommunikasjonsstil og muligheter en har   til forbedring.

 •  Kunne bruke ORBI- metoden slik kommunikasjonen forstås og kan bli   bedre.

 •  Bruke STS metoden slik at fokuset på innholdet av det som   kommuniseres kommer fram.

 •  Kunne prøve ut nye kommunikasjonsteknikker i sin arbeidsgruppe.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min


Modul 8:    Tilbakemelding -

                     verktøy i teamutvikling                                                     Beskrivelse

For at ledere skal «treffe» med lederstil og væremåte er det essensielt at lederen er god på å lytte til sine medarbeidere. Modulen gir en gjennomgang av hvordan en kan gi og få tilbakemelding. Det fokuseres på at deltakere skal lære mest mulig av tilbakemeldingen, og ikke komme i forsvarsposisjon. Derfor gjennomgås det praktiske og anvendelige modeller og teknikker for å gjøre den mest mulig konstruktiv. I modulen vektlegges det at tilbakemelding skal brukes til å utvikle lederen og gruppen til å bli bedre. Modulen fokuserer på målet med tilbakemelding som bør være å håndtere vanskelige situasjoner og få grupper til å fungere som et team.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Introduksjon til tilbakemelding, hva det er og hvordan gjennomføre   konstruktive samtaler.

 •  Hvordan gjennomføre en konstruktiv tilbakemeldingsprosess i gruppen   som ledes, hva bør gjøres før, under og etter tilbakemeldingen – bruke   verktøyet “Tilbakemeldingens ABC”.

 •  Øke egen bevissthet om hvordan egne handlinger påvirker gruppen   som ledes.

 •  Lære praktiske teknikker for hvordan motta tilbakemelding og hvordan   gi tilbakemelding.

 •  Vise hvordan tilbakemelding kan brukes til å øke takhøyden i gruppen,   og hvordan tilbakemelding er et viktig ledd i teamutvikling.


Etter kurset skal lederen:


 •  Forstå nytten av å gjennomføre metasamtaler, samtale om hvordan vi   samtaler i arbeidsgruppen.

 •  Ha lært teknikker for å gi og motta tilbakemelding.

 •  Kunne gjennomføre tilbakemeldingssamtaler med de som ledes.

 •  Bruke verktøyet “tilbakemeldingens ABC”.


Lengde:

 • 4 timer, a 50 min

Kommentar:  

 • Kurset anbefales å oppføres tidlig i lederprogrammet


Modul 9:    MedarbeidersamtalenBeskrivelse

Medarbeidersamtalen er et ledelsesverktøy som gjennomføres i visse sykluser, eksempelvis to ganger i året. Samtalen har en bestemt form som gjennomgås, i tillegg til praktiske tips det er nyttig å ta med seg som leder. Det presenteres maler og gjennomføringsmodeller for leder og medarbeider.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Ha en grunnleggende forståelse av hva medarbeidersamtalen er, og   hvordan den kan gjennomføres.

 •  Ha klart for seg hvordan en årlig medarbeider syklus kan settes sammen.

 •  Vært igjennom maler for samtalen og hva gode samtaler kan innebære.

 •  Lære seg verktøyene som brukes i en medarbeidersamtale.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne gjennomføre medarbeidersamtaler i egen organisasjon.

 •  Vite hva som bør gjøres før, under og etter samtalen.

 •  Lært seg praktiske teknikker for selve samtalen.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kan utvides til heldagskurs. Hvis organisasjonen har egne maler og   fremgangsmåter for gjennomføring av samtalen kobles disse malene   inn i kurset. Det anbefales å arbeide tett med HR-avdelingen i forkant av   kurset.


Modul 10:    Coachende lederstilBeskrivelse

Modulen gir en gjennomgang av hvordan ledere kan anvende coaching som en del av sin ledertilnærming. Det fokuseres på coaching i arbeidslivet og hvordan teknikker fra coaching kan anvendes i daglig ledelse. Det vektlegges spesielt hvordan språket brukes som ledelsesverktøy. Vi går igjennom hvordan lederen med enkle grep kan endre situasjonen ved å endre sin språkføring og spørsmålsbruk.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Får en gjennomgang av hva coaching er, litt historikk rundt   tilnærmingen og hvilke typer coaching som finnes.

 •  Gjennomgang av de overordnete framgangsmåtene og hvilke metoder   som finnes.

 •  Bevissthet rundt hva som kjennetegn ved en god coach.

 •  Gjennomgang av hvordan språkføringen til coachende ledere er   annerledes enn annen type ledelse.

 •  Gjennomgang av Coaching økter fem Steg “C5S”.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha lært seg praktiske teknikker for hvordan en kan endre sin lederstil til   å  bli mer coachende.

 •  Ha økt bevissthet rundt hvordan endringer i språkbruken som leder gjør   at en raskt endrer lederstil.

 •  Lært seg den overordnede prosessen ved coahingens fem steg “C5S”.

 •  Kunne ta i bruk hjelpeverktøyene:

       1) Fornøydhetsdiagram.

       2) GROW tilnærmingen.

       3) Målmatrise.

       4) Sosiogram.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kan utvides til å bli et to dagers kurs.


Modul 11:    KunnskapsdelingBeskrivelse

Mange selskaper snakker varmt om kunnskapsdeling og hvor viktig det er, men det er få som får dette til i praksis. Modulen gir en innføring i kunnskapsdeling i arbeidsgrupper og team. Kurset egner seg for grupper som består av kunnskapsmedarbeidere. Denne type medarbeidere trenger ofte å bruke hverandres kunnskap for å utføre en enda bedre jobb. Kurset viser hvordan slike team kan øke sin organisatoriske læring og hvordan de som gruppe kan bli flinkere til å benytte seg av hverandre.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Hva kunnskapsdeling er.

 •  Forstå hva organisatorisk læring er.

 •  Få teknikker og metoder for hvordan kunnskapsdeling kan utføres i   praksis.

 •  Lære seg øvelser og verktøy for hvordan den enkelte medarbeiders   kunnskap kan synliggjøres for resten av gruppen.

 •  Hvordan skape holdninger hos den enkelte og kultur i gruppen for å   drive kunnskapsdeling.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne bruke teknikker for kunnskapsdeling.

 •  Fått innføring i hva “strukturert networking” er og hvordan en selv kan gjennomføre networking øvelsen i egen organisasjon.

 •  Igangsette teknikker for å skape holdninger og kultur i egen   organisasjon for å få til kunnskapsdeling


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kan utvide foredraget til et kurs.


Modul 12:    Team og teamledelseBeskrivelse

Modulen gir en grunnleggende forståelse for hva en gruppe og hva et team er. Fokuset er på hva lederen kan gjøre for å få grupper til å fungere som team. Modulen gjennomgår ulike team atferd og det gjennomgås måter å håndtere medarbeidere med ulik atferd. Deler av SPGR metoden gjennomgås, med stort fokus på de fire grunnleggende teamfunksjonene. Når funksjonene ikke er ivaretatt er teamet ute av balanse. Modulen går igjennom hva som da skal til for å få teamet til å bli produktive igjen.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Forstå forskjellen mellom hva en gruppe og hva et team er.

 •  Tilegne seg kunnskap for hva som skal til for å få et team til å bli   velfungerende.

 •  Få en forståelse av finnes mange ulike måter å tilnærme seg og forstå   arbeidsgrupper og team. Forså forskjellen på dynamiske og statisk   tilnærming.

 •  En klar forståelse av hva SPGR sine 4 grunnleggende teamfunksjoner.

 •  Forstå hva som inngår i lederrollen for å få arbeidsgruppen til å prestere   som et team.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne betrakte sitt team, og se om de fire grunnleggende funksjoner er   ivaretatt.

 •  Hvis mangler i teamet, kunne arbeide med medarbeidere for å få   teamet til å prestere bedre.

 •  Utvide sitt leder repertoar slik at vedkommende får teamet til å prestere   bedre.

 •  Bruke presenterte teknikker for å gjøre inngripen i gruppedynamikken i   teamet.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 •  Kurset kan utvides i lengde.


Modul 13:    Øke teameffektivitetenBeskrivelse

Modulen gir en innføring i forskjellige fasiliteringsteknikker for å øke effektiviteten i et team. Teknikkene brukes på grupper hvor medarbeidere ikke arbeider så bra sammen som de burde. Det vises ulike gruppeproblemer og situasjoner. Hver situasjon diskuteres og det gjennomgås praktiske teknikker som lederen kan bruke.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Økt bevissthet om at lederen kan bruke forskjellige teknikker for å   påvirke gruppeprosesser som pågår i gruppen.

 •  Vite at visse teknikker egner seg i visse situasjoner.

 •  Bevisstgjøring av at en selv er et viktig “verktøy” for å få fram effektivitet i   gruppen.

 •  Økt forståelse for gruppedynamikk i egen ledergruppe.


Etter kurset skal lederen:


 •  Lært seg konkrete teknikker for hvordan visse situasjoner kan håndteres.

 •  Forstå hvordan gruppedynamikk kan endres gjennom   ledelsesintervenering og fasilitering.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min

Kommentar: 

 • Modul 13 er en forenklet utgave at et to-dagers fasiliteringskurs. Fasiliteringskurset er ment for 5 til 7 deltakere, med bruk av rollespill og filming. Denne modulen er ment for større grupper uten filming og individuell oppfølging.


Modul 14:    KonflikthåndteringBeskrivelse

Det å håndtere konflikt i arbeidssituasjonen kan for mange oppleves som vanskelig og lite hyggelig arbeid. Kurset gir en god innføring i håndtering av de mest vanlige problemene. Modulen gir en grunnleggende forståelse for hva konflikt på arbeidsplassen er. Det gjennomgås forskjellige typer konfliktatferd og det vies stort fokus på hvordan lederen skal tilnærme seg konflikter. To metoder for konflikthåndtering presenteres, en prosesstilnærming og en struktur tilnærming. Vi gjennomgår hvordan lederens rolle i konfliktmekling er, og praktiske måter lederen kan håndtere konflikter på. Lederen får konkret og praktiske tips for hvordan enkle og vanskeligere konflikter kan håndteres.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Gi økt forståelse om hvordan konflikter oppstår, hva som kjennetegner   forskjellige konflikter og hva som kreves av den som skal håndtere   konflikter.

 •  Bevisstgjøre hvilke egenskaper ved en selv en kan anvende for å   håndtere konflikter.

 •  Skal vite hva en konflikt er og hvordan man i en tidlig fase kan detektere   at en situasjon nærmer seg en konflikt.

 •  Får innføring i to måter å tilnærme seg konflikt på, prosesstilnærmingen   og strukturtilnærmingen.

 •  Forstå lederens rolle i konfliktmekling av praktiske framgangsmåter.

 •  Gjennomgang av metoder og praktiske tips gjennom fokus på tre ulike   ledersituasjoner.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha forståelse for hvilken metode som egner seg for å løse ulike   konflikter en har foran seg.

 •  Vite hvilke praktiske teknikker som best fungerer i bestemte situasjoner.

 •  Utvide ledelses repertoar, tørre å gå inn i konfliktsituasjoner.

 •  Være mer mentalt forberedt på framtidige konflikter og ha en idé om   hvordan en skal gå fram for å forhindre eller løse konflikter.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min


Modul 15:    Endringsledelse og

                      endringskommunikasjonBeskrivelse

Modulen gir en grunnleggende forståelse av hva endringsledelse er, hvordan man kan gjennomføre vellykkede endringer og hvilke fallgruver en bør unngå. Den praktisk aktivitetsbaserte metode for endringsledelse «C3 Metode for endringsledelse og endringskommunikasjon» presenteres. Endringsarbeidet deles opp i faser og hver fase har aktiviteter som må/bør gjennomføres suksessivt i endringsarbeidet. I hver fase fokuseres det på toppledere, mellomledere, medarbeidere som skal gjennomgå endringen, organisasjonsmessige endringer og teamet som skal gjennomføre endringen. Modulen har et praktisk og strukturert fokus på hva ledere må gjøre for å sikre vellykkede endringsprosjekter.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Forstå hva endringsledelse er, og hvorfor det er viktig å fokusere på de   menneskelige og organisatoriske forholdene ved en endring.

 •  Forstå de grunnleggende fasene i et endringsprosjekt og hvilke   aktiviteter det er lurt å gjennomføre i hver fase, mot ulike målgrupper,   for å sikre en vellykket endring.

 •  Gjennomgang av ideer til hvordan en kan involvere og skape   endringsevne og motivasjon for det nye i organisasjonen.

 •  Gjennomgang av hvordan man på en strukturert måte kan gå fram for å   skape forankring og eierskap.

 •  Forstå hva endringsmotstand er og hvordan det er mulig å håndtere   endringsmotstand og ikke endringsklare medarbeidere.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne trekke opp de mest grunnleggende steg og aktiviteter i et nytt   endringsprosjekt, ved bruk av metoden: «C3 Metode for endringsledelse og endringskommunikasjon».

 •  Vite hvilke praktiske metoder og fremgangsmåter de som arbeider med   endringer kan ta i bruk.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min (kan utvides)


Modul 16:    Den vanskelige samtalenBeskrivelse

Fra tid til annen må ledere formidle til medarbeidere eller teamet sitt vanskelige forhold. Det kan eksempelvis være nedbemanning situasjoner, eller tilbakemelding om dårlige resultater. Temaene er mange og ledere kan tidvis ha vanskeligheter med å formidle budskapet. Modulen «Den vanskelige samtalen» gir lederen en god innblikk i hvordan slike samtaler bør bygges opp, hva og hvordan ting skal kommuniseres. Og ikke minst hvordan en selv skal forberede seg emosjonelt og klare å gjennomføre samtalen på en profesjonell måte.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Hvorfor er det viktig å håndtere vanskelige samtaler profesjonelt.

 •  Hvordan åpne samtalen.

 •  Hvordan håndtere følelsesutbrudd.

 •  Dine egne styrker og utviklingsområder.

 •  Forskjellige typer tilbakemeldings teknikker.

 •  Hvordan avslutte samtalen.

 •  Hvordan følge opp medarbeideren i etterkant.


Etter kurset skal lederen:


 •  Ha klart for seg de ulike stegene i samtale.

 •  Være bedre mentalt forberedt til å gjennomføre samtalen.

 •  Vite hva det er lurt og ikke lurt og formidle.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min (kan utvides)


Modul 17:    Ledelse i stressende situasjonerBeskrivelse

For mange preges dagens arbeidssituasjon av stress og manglende kontroll. Dette er usunt for individet og i lengden uproduktivt for organisasjonen. Modulen fokuserer på hva ledere kan gjøre for å håndtere eget stress og skape mindre opplevelse av stress hos sine medarbeidere. Modulen er egnet for personer som har mye å gjøre og som strever med å holde hodet over vann. Det læres opp i en mengde praktiske teknikker som er lett å lære og å bruke etter kurset.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Øke forståelse av hva som forårsaker stress i din ledersituasjon.

 •  Lære hva stressorer er og hva stress fysiologisk gjøre med kroppen din.

 •  Lære å kjenne igjen situasjoner og kroppslige reaksjoner som er med på   å føre kroppen inn i stressmodus.

 •  Lære teknikker for å ta kontroll over situasjoner, tiden og arbeidet slik at   stressnivået reduseres.

 •  Lære enkel avslapningsøvelser for stressreduksjon.


Etter kurset skal lederen:


 •  Vite hva en skal gjøre for å redusere stress.

 •  Planlegge bedre, ta kontrollen over tiden, situasjonen og omgivelsene   slik at stress reduseres.

 •  Bruke stressreduserende teknikker.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min (kan utvides)


Modul 18:    Hvordan bruke organisasjonskultur                        som lederverktøy?


Beskrivelse

Modulen gir en innføring i hvordan ledere kan bruke kultur som et verktøy for å skape bedre sammensatte og effektive grupper og organisasjoner. Målet er å utvide verktøykassen til lederen ved å vise ulike metoder og teknikker som kan brukes for å bygge sterk kultur i organisasjonen. Kurset tar også opp hvordan to avdelinger eller organisasjoner med ulik kultur kan integreres.


Læringsmål for den enkelte leder:


 •  Forstå hva kultur er, og hvordan en kan påvirke kulturen i grupper og   organisasjoner slik at de blir mer sammensatt og effektive.

 •  Lære 10 lederteknikker for hvordan ledere kan påvirke organisasjonens   kultur.

 •  Lære «K3 Metode for kultur integrasjon og endringskommunikasjon», som er et helhetlig rammeverk for stegvis kultur integrasjon.

 •  Lære teknikker og framgangsmåter for hvordan ulike kulturer skal   integreres.


Etter kurset skal lederen:


 •  Kunne bruke teknikker for å påvirke organisasjonen.

 •  Kunne bruke enkle framgangsmåter for å sikre kulturi ntegrasjon.

 •  Bruke ulike teknikker for å få medarbeidere til fokusere på kultur og   integrasjon.


Lengde:

 •  4 timer, a 50 min (kan utvides)